Arvot ja tavoitteet

Yleistä

Sosialidemokraattien perusarvoihin ovat aina kuuluneet vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. Olemme kansainvälinen liike ja ihanteenamme on maailma, jossa kaikilla ihmisillä on mahdollisuus elää vapaata ja onnellista elämää oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa. Meidän mielestämme jokaisella ihmisellä on oltava oikeus rakastaa, perustaa perhe, opiskella, tehdä työtä, asua ja harrastaa riippumatta esimerkiksi taloudellisesta asemasta, etnisestä taustasta ja seksuaalisesta suuntautumisesta.

TOSYn teesit TYYn edustajistossa kaudelle 2014-2015

Ylioppilaskuntavaikuttaminen

TYY tutuksi tiedottamalla

Kiitämme TYY:n ottamia askelia kohti toimivampaa tiedotusta ja sujuvampaa viestintää. Vielä on kuitenkin tarvetta isoille harppauksille, jotta ylioppilaskunnan palvelut ja edunvalvontatyö tulisivat tutuiksi kaikille opiskelijoille. Tiedottajan tehtävä on vakinaistettava. TYY:n nettisivut on uusittava.

Tukea alayhdistyksille

TYY on läsnä opiskelijan arjessa alayhdistystensä kautta. Alayhdistyksissä tehty edunvalvonta- ja hyvinvoinnin edistämistyö ovat korvaamattomia.Alayhdistystukia ei saa leikata ja niiden jakamisessa tulee ottaa huomioon yhdistysten erilaiset lähtökohdat ja toimintakulttuurit. Erityisesti pienten yhdistysten toimintaedellytysten turvaamiseen on kiinnitettävä huomiota. Pelkkä rahallinen tuki ei riitä vaan alayhdistystoimijoille on järjestettävä laadukkaita koulutus- ja virkistystilaisuuksia. Alayhdistyskummitoimintaa on tehostettava.

Kansainväliset opiskelijat osaksi ylioppilaskuntaa

Kansainväliset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat muodostavat jopa kymmenesosan TYY:n jäsenistöstä, mutta palvelut ja tiedot vaikutusmahdollisuuksista ovat huonosti saatavilla englanniksi. On varmistettava, että myös englanninkielistä viestintää voidaan lisätä ja parantaa. Kansainväliset opiskelijat tulee ottaa huomioon täysivaltaisina ylioppilaskunnan jäseninä eikä vain omista asioistaan kiinnostuneena erityisryhmänä. TYY:n valiokuntiin ja edustajistotyöskentelyyn täytyy voida osallistua täysipainoisesti myös englanniksi.

Yliopistovaikuttaminen

Yliopistodemokratia palautettava

Yliopistolla on viime vuosina keskitetty lähes kaikki valta yksilöjohtajien käsiin, ja kolmikantaisia elimiä käytetään pelkkinä kumileimasimina. Yhteinen demokraattinen päätöksenteko on tehokkuuden varjolla ajettu marginaaliin. Tähän on tultava muutos! Oikea demokratia ja päätöksenteon tasavertaisuus on tuotava takaisin yliopistolle! Kollegion, johtokuntien ja kolmikantaisten työryhmien valtaa on lisättävä johtajien ja keskushallinnon kustannuksella. Suoran demokratian ja vaikuttamisen mahdollisuuksia on otettava käyttöön niin oppiaineissa, tiedekunnissa kuin koko yliopiston piirissä.

Joustavia opiskelutapoja

Opiskeluaikojen lyhentämiseksi ja opiskelijoiden erilaisten elämäntilanteiden huomioon ottamiseksi on tarjottava vaihtoehtoisia, joustavia opiskelutapoja. Ympärivuotinen opiskelu on mahdollistettava lisäämällä kesäopintomahdollisuuksia. Tenttiakvaarion käyttöä on edelleen lisättävä. Verkon tarjoamat mahdollisuudet on otettava tosissaan.

Tavoiteajassa valmistumisesta aidosti mahdollista

Opiskeluajat eivät lyhene opiskelijoita kepittämällä. Tavoiteajassa valmistumisen rakenteelliset esteet on poistettava. Pakolliset kurssit ja seminaarit on järjestettävä vuosittain.

Asianmukaisia opiskelu- ja opiskelijatiloja

Opiskelijat ja opetushenkilökunta ansaitsevat asianmukaisia, terveysriskittömiä, varustelutasoltaan nykyaikaisia opetustiloja. Erityisesti Fennicum-rakennuksen tämänhetkinen tila on huolestuttava ja TYY:n tulisikin aktiivisesti painostaa yliopistoa selvittämään, ovatko tilat sopivia opetustarkoituksiin. Lisäksi yliopistolta on yleisemminkin vaadittava johdonmukaisempaa tilapolitiikkaa ja kattavaa tilakartoitusta. Opiskelijat tarvitsevat myös nykyistä enemmän sekä sosiaalitiloja että tenttilukemiseen ja tutkielmien tekemiseen soveltuvia, rauhallisia opiskelutiloja.

Yhteiskuntavaikuttaminen

Maksuttoman ja tasa-arvoisen koulutuksen puolesta

Opiskelu hyödyttää sekä yksilöä että yhteiskuntaa: tiukka ”EI” niin suomalaisten kuin myös ulkomaalaistenkin opiskelijoiden lukukausimaksuille. Korkeakoulutuksen periytyvyyden vahvistumiskehitys on katkaistava ja mahdollistettava aito sosiaalinen liikkuvuus.

Asuminen on myös opiskelijan perusoikeus

Opiskelijan asumistuen ei pidä olla kytketty opiskelujen edistymiseen. Myös kesäkuukausilta tulee maksaa asumistukea. Ylioppilaskunnan on edelleen vaikutettava Turun ylioppilaskyläsäätiön ja kaupungin päätöksentekoon edullisten opiskelija-asuntojen saatavuuden varmistamiseksi.

Poliittisuus on valttia

Opiskelija on myös kaupunkilainen ja veronmaksaja. Demariopiskelijoilla on vaikutuskanavia ylioppilaskunnan ulkopuolisiin pöytiin ja saleihin, joissa tehdään päätöksiä laajemmasta yhteiskuntakehityksestä. Demariopiskelijoita äänestäessäsi tiedät, mitä saat.

 SONKin ohjelmat

Demariopiskelijoiden valtakunnallisen kattojärjestön poliittiseen ohjelmaan, koulutuspoliittiseen linjapaperiin, ammattikorkeakouluohjelmaan ja visioasiakirjaan voit tutustua osoitteessa sonk.fi.

”Me haluamme taistella rasismia ja suvaitsemattomuutta vastaan, me haluamme pitää yhteiskunnan heikoimpien ja syrjittyjen puolta, me haluamme pitää huolta ympäristöstä ja luonnosta, me haluamme kantaa vastuumme myös Suomen rajojen ulkopuolella elävien ihmisten oikeuksista, me haluamme tehdä tästä kaupungista, tästä maasta ja tästä maailmasta paremman paikan elää jokaiselle ihmiselle.”

 

11800290_1010381565659135_5495119341503391952_n